Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O. DLA OSÓB, Z KTÓRYMI UTRZYMUJEMY KONTAKTY W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (DALEJ ZWANE RODO).

1.       KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubuskie Centrum Logistyczne sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 2, w (66-002) Zielonej Górze, NIP: 973 102 14 12, KRS: 0000554387, zwane dalej LCL.

2.       JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na  wskazany w pkt 1 adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: rodo@lclog.pl

3.       NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

LCL przetwarza Państwa dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.:

3.1.    ZGODA: Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy LCL, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

3.2.    OFERTOWANIE I REALIZACJA UMOWY: W trakcie negocjowania z Państwem zakresu świadczonych przez nas usług, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony praw i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.3.    OBOWIĄZEK PRAWNY: W celu wypełnienia obowiązku prawnego LCL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie realizacji obowiązków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych.

3.4.    UZASADNIONY INTERES: W celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LCL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych raportowania wewnętrznego – archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego, monitoringu wizyjnego – a także na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

4.       JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz jej rozliczenia zgodnie z prawem i okresami przedawnienia roszczeń, a wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przez ewentualnymi roszczeniami.

5.       DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

          Państwa dane możemy pozyskiwać z bazy ogólnodostępnej  danych GUS, CEIDG i KRS, a także
z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł.

6.       KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

6.1.    Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w oparciu zgody osoby, której dane dotyczą.

6.2.    Ujawnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez LCL podmiotów, będących odbiorcami danych, świadczących na nasze zlecenie usługi w zakresie administrowania i zarządzania, obsługi informatycznej, hostingowej, doradczej, bankowej, księgowej lub będących naszymi podwykonawcami.

7.  JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).