Monitoring wizyjny – RODO

OBOWIĄZAEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MONITORINGU WIZYJNEGO LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O. , ZWANY DALEJ LCL

Administratorem Państwa danych osobowych jest LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O., zwane dalej LCL

Dane kontaktoweul. Nowy Kisielin- Innowacyjna 2 (66-002) Zielona Góra NIP: 973 102 14 12, KRS: 0000554387
Przetwarzamy Państwa dane na podstawie:Przetwarzanie Państwa wizerunku jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez LCL, jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo przetwarzamy Państwa dane?Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przechowujemy  przez okres 3 miesięcy, o ile materiał z nagrania nie będzie wykorzystywany jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub LCL poweźmie wiadomość, że takie nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu, co oznacza wydłużenie okresu przetwarzania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. nagranie może być udostępniane osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą monitoringu i serwisem informatycznym LCL. LCL ma prawo przekazać dane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dochodzenia roszczeń i praw LCL i osób trzecich.
Kto jest odbiorcą Państwa danych?Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LCL, m.in. dostawcom IT, serwisantom monitoringu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LCL i wyłącznie zgodnie z poleceniami LCL.
Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowychW związku z przetwarzaniem danych osobowych z monitoringu przysługuje państwu prawo dostępu do nagrań w uzasadnionym prawnie przypadku, przy jednoczesnym jego ograniczeniu w celu ochrony praw innych osób, żądania usunięcia państwa danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do zanonimizowania wizerunku na zarejestrowanych obrazach, o ile będzie to zgodne z zakresem wykorzystania nagrania przez organy publiczne w związku z dochodzeniem praw i roszczeń, żądania ograniczenia przetwarzania wizerunku w czasie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu ochrony danych osobowych).