Skip to content

Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin usługi NEWSLETTERA, określa zasady korzystania z usługi NEWSLETTERA Lubuskie Centrum Logistyczne sp. z o.o., zwany dalej „LCL”.
 2. Opracowanie Regulaminu Usługi NEWSLETTERA (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 3. Dane teleadresowe:
  ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 2
  66-002 Zielona Góra
  Adres e-mail: oferty@lcl.pl
 4. Usługa NEWSLETTERA polega na wysyłaniu przez LCL na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości, zwanych dalej NEWSLETTEREM, zawierających informacje dotyczące działalności LCL.
 5. Do korzystania z usługi NEWSLETTERA konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie poprzez przesłanie go na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik, akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi NEWSLETTERA przez LCL.
 7. LCL świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością LCL, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „NEWSLETTER”). Usługa NEWSLETTERA świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 2
NEWSLETTER

 1. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi NEWSLETTERA z LCL udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania NEWSLETTERA na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. NEWSLETTER zawiera informacje o działalności LCL jak również podmiotów z nim współpracujących.
 3. NEWSLETTER wysyłany jest 4 razy w miesiącu.
 4. Każdy NEWSLETTER zawiera:
  • informację o LCL jako Nadawcy,
  • wypełnione pole „Temat”, określające treść NEWSLETTERA,
  • treść NEWSLETTERA,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi NEWSLETTERA.

§ 3
UŻYTKOWNIK

 1. Z usługi NEWSLETTERA może korzystać każda osoba fizyczna i prawna, w tym Użytkownicy, którzy na stronie www.lcl.pl w części dotyczącej NEWSLETTERA pt. „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA” podadzą swój adres e-mail, a następnie klikną przycisk „ZAPISZ SIĘ”. W ramach usługi, na podany adres e-mail, LCL wyśle link aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu NEWSLETTERA oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi NEWSLETTERA. Kliknięcie w link, znajdujący się w tym e-mailu, oznacza akceptację Regulaminu NEWSLETTERA oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez LCL, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi NEWSLETTERA.
 2. Użytkownik jest zobligowany do podania w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail do świadczenia usługi NEWSLETTERA.
 3. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, o którym mowa w § 3 ust. 1. powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy mailingowej w celu jego wykorzystywania do wysyłania Użytkownikowi NEWSLETTERÓW.

§ 4
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubuskie Centrum Logistyczne sp. z o.o., NIP: 973-102-14-12, KRS: 0000554387.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres e-mail: rodo@lclog.pl.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych na podany powyżej adres pocztowy, bądź drogą e-mailową: rodo@lclog.pl.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z udziałem w usłudze NEWSLETTERA.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do firm obsługujących nas w zakresie obsługi teleinformatycznej. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 7. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jak również ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udostępniania mu usługi NEWSLETTERA poprzez kliknięcie linku rezygnacji, w którejś z wysłanych przez LCL wiadomości.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi NEWSLETTERA, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Zapraszamy do subskrypcji!
Zespół LCL.